Osakis - 7/14/2024
Boat # Name
1 Wayne
2 Steve
3 Clayton
4 Tim
5 Luke
6 Durand
7 Dean
8 Bob C.